ข้อมูลโทรมาตร


ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.053 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2018 เวลา 00:45


ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.380 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2018 เวลา 00:45


อำเภอหัวไทร
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.088 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2018 เวลา 00:45


คลองชะเมา
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.514 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2018 เวลา 00:45


ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.555 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2018 เวลา 00:45


ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 21.550 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2018 เวลา 00:45


บ้านการะเกด
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.467 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2018 เวลา 00:45


เทศบาลปากพนัง
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.045 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2018 เวลา 00:45


บ้านสองพี่น้อง
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.361 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2018 เวลา 00:45


บ้านปากแพรก
ปริมาณฝน 15 นาที : 5.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.452 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2018 เวลา 00:45


ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.428 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2018 เวลา 00:45


ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 22.270 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2018 เวลา 00:45


บ้านตูล
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.380 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2018 เวลา 00:45


บ้านปากนคร
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.126 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2018 เวลา 00:45


ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.740 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2018 เวลา 00:45


ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.413 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2018 เวลา 00:45อุปกรณ์ / การสื่อสารขัดข้อง
ระดับน้ำปกติ
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)

 • Back to Top