ข้อมูลโทรมาตร


ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 1.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.303 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 18/06/2018 เวลา 16:15


ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 1.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.266 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 18/06/2018 เวลา 16:15


อำเภอหัวไทร
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.380 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 18/06/2018 เวลา 16:15


คลองชะเมา
ปริมาณฝน 15 นาที : 1.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.340 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 18/06/2018 เวลา 16:15


ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 1.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.482 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 18/06/2018 เวลา 16:15


ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 1.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 21.605 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 18/06/2018 เวลา 16:15


บ้านการะเกด
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.377 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 18/06/2018 เวลา 16:15


เทศบาลปากพนัง
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.235 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 18/06/2018 เวลา 16:15


บ้านสองพี่น้อง
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.311 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 18/06/2018 เวลา 16:15


บ้านปากแพรก
ปริมาณฝน 15 นาที : 1.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.342 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 18/06/2018 เวลา 16:15


ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.365 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 18/06/2018 เวลา 16:15


ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 1.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 22.320 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 18/06/2018 เวลา 16:15


บ้านตูล
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.210 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 18/06/2018 เวลา 16:15


บ้านปากนคร
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.268 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 18/06/2018 เวลา 16:15


ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 1.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -1.056 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 18/06/2018 เวลา 16:15


ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.323 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 18/06/2018 เวลา 16:15อุปกรณ์ / การสื่อสารขัดข้อง
ระดับน้ำปกติ
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)

 • Back to Top