ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ข้อมูลโทรมาตร


ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.313 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/08/2018 เวลา 20:30


ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.084 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/08/2018 เวลา 20:30


อำเภอหัวไทร
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.468 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/08/2018 เวลา 20:30


คลองชะเมา
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.016 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/08/2018 เวลา 20:30


ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.035 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/08/2018 เวลา 20:30


ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 21.570 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/08/2018 เวลา 20:30


บ้านการะเกด
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.053 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/08/2018 เวลา 20:30


เทศบาลปากพนัง
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.265 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/08/2018 เวลา 20:30


บ้านสองพี่น้อง
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.149 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/08/2018 เวลา 20:30


บ้านปากแพรก
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.088 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/08/2018 เวลา 20:30


ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.102 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/08/2018 เวลา 20:30


ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 22.230 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/08/2018 เวลา 20:30


บ้านตูล
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.230 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/08/2018 เวลา 20:30


บ้านปากนคร
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.094 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/08/2018 เวลา 20:30


ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.836 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/08/2018 เวลา 20:30


ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.147 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/08/2018 เวลา 20:30อุปกรณ์ / การสื่อสารขัดข้อง
ระดับน้ำปกติ
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)

 • Back to Top