ข้อมูลโทรมาตร


ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.213 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 20/04/2018 เวลา 12:00


ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.036 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 20/04/2018 เวลา 12:00


อำเภอหัวไทร
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.110 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 20/04/2018 เวลา 12:00


คลองชะเมา
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.060 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 20/04/2018 เวลา 12:00


ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.162 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 20/04/2018 เวลา 12:00


ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 21.555 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 20/04/2018 เวลา 12:00


บ้านการะเกด
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.057 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 20/04/2018 เวลา 12:00


เทศบาลปากพนัง
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.145 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 20/04/2018 เวลา 12:00


บ้านสองพี่น้อง
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.019 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 20/04/2018 เวลา 12:00


บ้านปากแพรก
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.022 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 20/04/2018 เวลา 12:00


ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.065 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 20/04/2018 เวลา 12:00


ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 22.220 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 20/04/2018 เวลา 12:00


บ้านตูล
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.100 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 20/04/2018 เวลา 12:00


บ้านปากนคร
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.102 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 20/04/2018 เวลา 12:00


ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.295 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 20/04/2018 เวลา 12:00


ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.057 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 20/04/2018 เวลา 12:00อุปกรณ์ / การสื่อสารขัดข้อง
ระดับน้ำปกติ
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)

 • Back to Top