เกี่ยวกับโครงการ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับโครงการ

  1. ความเป็นมาโครงการ

          ในปัจจุบันระบบโทรมาตรสำหรับตรวจวัดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการน้ำ ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน เนื่องจากโทรมาตรของกรมชลประทานติดตั้งไม่ครอบคลุมทุกลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำย่อย และจำนวนสถานีตรวจวัดข้อมูลภาคสนาม มีจำนวนไม่เพียงพอตามมาตรฐานการตรวจวัด คือ สถานีวัดน้ำท่าควรติดตั้งครอบคลุมต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลำน้ำย่อย จุดที่ต้องมีความถี่ในการตรวจวัดข้อมูลมาก อ่อนไหวหรือมีความเสี่ยงภัยใกล้ชุมชน และมีความสำคัญสำหรับการพยากรณ์ และเตือนภัย สถานีวัดน้ำฝนควรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 สถานีต่อพื้นที่ 500 ตารางกิโลเมตร (ตามข้อเสนอแนะของ JICA) จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพยากรณ์น้ำ โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างผลพยากรณ์กับผลจริงมีปริมาณสูง  ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการบริหาร-จัดการน้ำและการเตือนภัยอันเกิดจากน้ำ

การดำเนินการด้านระบบโทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ำ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน ในการบริหารและการจัดการ เพราะเป็นการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า สามารถบรรเทาความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร อันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง ระบบโทรมาตรเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการใช้งานในด้านต่างๆ หลายแขนง เหมาะสำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ อาทิเช่น การวัดระดับน้ำ หรือวัดปริมาณฝนตก การพยากรณ์ปริมาณน้ำ ระดับน้ำ มีการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง แม่นยำ มีความรวดเร็ว ทำให้บริหารจัดการน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความเป็นจริง ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งกรมชลประทาน ได้ดำเนินการติดตั้งระบบโทรมาตรในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ ของประเทศไทย แต่เนื่องจากปัญหาพื้นที่ติดตั้ง และจำนวนสถานีตรวจวัดปริมาณฝน และปริมาณน้ำท่าไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีจำนวนสถานีภาคสนามน้อยกว่ามาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นควรมีการติดตั้งสถานีโทรมาตรในภาคสนามเพิ่มเติมและปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบโทรมาตรเดิมซึ่งติดตั้งไว้แล้วให้สามารถใช้งานได้โดยปกติต่อไป

 

          วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1.1   เพื่อปรับปรุงระบบสื่อสารให้รองรับการสื่อสารปัจจุบัน

  1.2   เพื่อติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำอัตโนมัติ

  1.3   เพื่อจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสียหาย

  1.4   เพื่อจัดหาข้อมูลปริมาณน้ำและปริมาณฝน


Back to Top