ข้อมูลโทรมาตร


ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.207 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/01/2019 เวลา 05:00


ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.281 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/01/2019 เวลา 05:00


อำเภอหัวไทร
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.123 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/01/2019 เวลา 05:00


คลองชะเมา
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 1.094 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/01/2019 เวลา 05:00


ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.469 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/01/2019 เวลา 05:00


ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 21.530 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/01/2019 เวลา 05:00


บ้านการะเกด
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.413 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/01/2019 เวลา 05:00


เทศบาลปากพนัง
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.187 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/01/2019 เวลา 05:00


บ้านสองพี่น้อง
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.235 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/01/2019 เวลา 05:00


บ้านปากแพรก
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.287 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/01/2019 เวลา 05:00


ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.333 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/01/2019 เวลา 05:00


ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 21.390 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/01/2019 เวลา 05:00


บ้านตูล
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.402 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/01/2019 เวลา 05:00


บ้านปากนคร
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.034 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/01/2019 เวลา 05:00


ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.829 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/01/2019 เวลา 05:00


ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.300 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/01/2019 เวลา 05:00อุปกรณ์ / การสื่อสารขัดข้อง
ระดับน้ำปกติ
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)

 • Back to Top