ข้อมูลโทรมาตร


ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.077 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2018 เวลา 14:15


ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.020 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2018 เวลา 14:15


อำเภอหัวไทร
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.288 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2018 เวลา 14:15


คลองชะเมา
ปริมาณฝน 15 นาที : 15.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.214 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2018 เวลา 14:15


ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.165 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2018 เวลา 14:15


ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 21.450 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2018 เวลา 14:15


บ้านการะเกด
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.087 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2018 เวลา 14:15


เทศบาลปากพนัง
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.085 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2018 เวลา 14:15


บ้านสองพี่น้อง
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.029 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2018 เวลา 14:15


บ้านปากแพรก
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.008 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2018 เวลา 14:15


ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.048 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2018 เวลา 14:15


ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 1.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 22.290 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2018 เวลา 14:15


บ้านตูล
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.120 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2018 เวลา 14:15


บ้านปากนคร
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.086 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2018 เวลา 14:15


ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.970 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2018 เวลา 14:15


ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.037 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2018 เวลา 14:15อุปกรณ์ / การสื่อสารขัดข้อง
ระดับน้ำปกติ
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)

 • Back to Top