ข้อมูลโทรมาตร


ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.587 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/11/2018 เวลา 19:00


ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.610 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/11/2018 เวลา 19:00


อำเภอหัวไทร
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.292 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/11/2018 เวลา 19:00


คลองชะเมา
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.994 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/11/2018 เวลา 19:00


ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.735 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/11/2018 เวลา 19:00


ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 21.600 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/11/2018 เวลา 19:00


บ้านการะเกด
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.657 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/11/2018 เวลา 19:00


เทศบาลปากพนัง
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.545 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/11/2018 เวลา 19:00


บ้านสองพี่น้อง
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.551 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/11/2018 เวลา 19:00


บ้านปากแพรก
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.652 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/11/2018 เวลา 19:00


ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.620 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/11/2018 เวลา 19:00


ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 22.450 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/11/2018 เวลา 19:00


บ้านตูล
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 1.180 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/11/2018 เวลา 19:00


บ้านปากนคร
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.686 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/11/2018 เวลา 19:00


ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.370 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/11/2018 เวลา 19:00


ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.583 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 14/11/2018 เวลา 19:00อุปกรณ์ / การสื่อสารขัดข้อง
ระดับน้ำปกติ
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)

 • Back to Top