ข้อมูลโทรมาตร


ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.067 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 21/07/2018 เวลา 22:00


ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.236 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 21/07/2018 เวลา 22:00


อำเภอหัวไทร
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.348 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 21/07/2018 เวลา 22:00


คลองชะเมา
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.344 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 21/07/2018 เวลา 22:00


ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.375 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 21/07/2018 เวลา 22:00


ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 21.560 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 21/07/2018 เวลา 22:00


บ้านการะเกด
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.277 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 21/07/2018 เวลา 22:00


เทศบาลปากพนัง
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.105 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 21/07/2018 เวลา 22:00


บ้านสองพี่น้อง
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.211 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 21/07/2018 เวลา 22:00


บ้านปากแพรก
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.242 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 21/07/2018 เวลา 22:00


ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.248 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 21/07/2018 เวลา 22:00


ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 22.330 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 21/07/2018 เวลา 22:00


บ้านตูล
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.100 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 21/07/2018 เวลา 22:00


บ้านปากนคร
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.056 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 21/07/2018 เวลา 22:00


ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : -0.826 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 21/07/2018 เวลา 22:00


ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ)
ปริมาณฝน 15 นาที : 0.000 มิลลิเมตร
ระดับน้ำ : 0.183 ม. (รทก.)
ข้อมูลล่าสุด : 21/07/2018 เวลา 22:00อุปกรณ์ / การสื่อสารขัดข้อง
ระดับน้ำปกติ
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำปกติ
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำเตือนภัย
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนปานกลาง (10-35 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนหนัก (35-90 มม./วัน)
 • ระดับน้ำวิกฤต
  ฝนหนักมาก (มากกว่า 90 มม./วัน)

 • Back to Top