สถานการณ์น้ำ

สถานีโทรมาตร วัน เวลา
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ปริมาณน้ำฝน (มม.) ระดับน้ำเฝ้าระวัง
(ม.รทก.)
ระดับน้ำเตือนภัย
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ(เหนือ)
ม.รทก.
ระดับน้ำ(ท้าย)
ม.รทก.
สถานการณ์
15 นาที 1 ชม. 24 ชม. ระดับน้ำ ฝน
ลุ่มน้ำนครศรีธรรมราช
TNA01 ฝายบ้านตาล 14/02/2018 06:00:00 0.00 0.00 0.00 13.00 14.00 11.44 -
TNA02 คลองวัดหญ้า 14/02/2018 06:00:00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.61 -
TNA03 คลองท่าแพ 14/02/2018 06:00:00 0.00 0.00 0.00 1.50 2.50 0.28 -
TNA04 คลองนอกท่า 01/09/2017 00:00:00 0.00 0.00 0.00 20.53 21.53 0.00 -
TNA05 คลองโรงฆ้อง 13/02/2018 20:30:00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.72 -
TNB06 บ้านวังไทร 01/09/2017 00:00:00 0.00 0.00 0.00 33.95 34.95 0.00 -
TNB07 ฝายท่าดี 01/09/2017 00:00:00 0.00 0.00 0.00 21.26 22.26 0.00 -
TNB08 บ้านนาป่า 01/09/2017 00:00:00 0.00 0.00 0.00 9.61 10.61 0.00 -
TNB09 บ้านโคกข่อย 14/02/2018 06:00:00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.33 -
TNB10 คลองหน้าเมือง 01/09/2017 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0.98 1.98 0.00 -
TNB11 สะพานราเมศวร์ 01/09/2017 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.85 0.00 -
TNB12 บ้านปากพระยา 14/02/2018 06:00:00 0.00 0.00 0.00 1.50 2.50 0.44 -
TNB13 บ้านหนองลุง 01/09/2017 00:00:00 0.00 0.00 0.00 16.26 17.26 0.00 -
TNB14 คลองวังวัว 14/02/2018 06:00:00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.50 2.54 -
TNB15 คลองท่าเรือ 14/02/2018 06:00:00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 -0.30 -
TNC16 วัดธงทอง 01/09/2017 00:00:00 0.00 0.00 0.00 10.50 11.50 0.00 -
TNC17 บ้านปากกลอง 01/09/2017 00:00:00 0.00 0.00 0.00 1.52 2.52 0.00 -
TNC18 ปตร.บางจาก 14/02/2018 06:00:00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.49 0.12

สัญลักษณ์
ระดับน้ำสถานการณ์ปริมาณฝน
ปรกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ระบบสื่อสารขัดข้อง
© 2017 All rights reserved.