สถานีโทรมาตร

หน้าหลัก > สถานีโทรมาตร

ชื่อสถานี ที่อยู่ จังหวัด พิกัด CCTV รายละเอียด
ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ) บริเวณท้ายปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 8.317575 , 100.207356
บ้านสองพี่น้อง บริเวณวัดสุวรรณาราม ตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 8.301529 , 100.193085
ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ) บริเวณปตร.บางไทร หมู่ที่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 8.262587 , 100.186572
บ้านปากแพรก บริเวณวัดปากแพรก หมู่ที่ 5 ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 8.219373 , 100.200387
อำเภอหัวไทร บริเวณที่ว่าการอำเภอหัวไทร หมู่ที่ 1 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 8.045513 , 100.306499
ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ) บริเวณปตร.เชียรใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 8.171468 , 100.137768
คลองชะเมา บริเวณสะพานข้ามคลองชะเมา หมู่ที่ 1 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 8.250076 , 100.006648
ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ) บริเวณโครงการชลประทานคลองเสาธง หมุ่ที่ 3 ต.ขุนทะเล อ.ลานสะกา จ.นครศรีธรรมราช 8.340399 , 99.828181
ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ) บริเวณปตร.คลองฆ้อง หมู่ที่ 7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 8.082042 , 100.114073
บ้านตูล บริเวณวัดวงกลม หมู่ที่ 4 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 8.041277 , 99.981632
ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ) บริเวณโครงการชลประทานคลองไม้เสียบ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 7.891795 , 99.909
บ้านปากนคร บริเวณปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 8.475547 , 100.061075
บ้านการะเกด บริเวณโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง ตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 8.085196 , 100.132418
ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ) บริเวณปตร.หน้าโกฎิ ตำบลท่าพระญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 8.239473 , 100.275788
เทศบาลปากพนัง บริเวณสำนักงานเทศบาลปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่ง ตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 8.357102 , 100.198127
ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ) บริเวณด้านเหนือประตูระบายน้ำคลองชะอวด-แพรกเมือง ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 8.017673 , 100.300883

Back to Top