ระบบโทรมาตร

หน้าหลัก > ระบบโทรมาตร

ชื่อสถานี ข้อมูลล่าสุด ปริมาณฝน
15 นาที
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
PH SAL
กรัม/ลิตร
DO
ppm
TEMP
C
DOOR UNDER VOLT SURGE
ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ) 14/11/2018 18:30 0.000 0.617 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านสองพี่น้อง 14/11/2018 18:30 0.000 0.571 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ) 14/11/2018 18:30 0.000 0.630 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านปากแพรก 14/11/2018 18:30 0.000 0.662 5.770 0.000 6.780 28.600 ปิด ปกติ ปกติ
อำเภอหัวไทร 14/11/2018 18:30 0.000 0.332 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ) 14/11/2018 18:30 0.000 0.610 6.590 0.115 0.000 28.390 ปิด ปกติ ปกติ
คลองชะเมา 14/11/2018 18:30 0.000 1.004 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ) 14/11/2018 18:30 0.000 22.440 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ) 14/11/2018 18:30 0.000 0.725 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านตูล 14/11/2018 18:30 0.000 1.180 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ) 14/11/2018 18:30 0.000 21.600 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านปากนคร 14/11/2018 18:30 0.000 0.746 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านการะเกด 14/11/2018 18:30 0.000 0.647 6.460 0.000 0.660 28.200 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ) 14/11/2018 18:30 0.000 -0.350 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
เทศบาลปากพนัง 14/11/2018 18:30 0.000 0.585 7.060 2.180 1.450 29.170 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ) 14/11/2018 18:30 0.000 0.563 - - - - ปิด ปกติ ปกติ

Back to Top