ระบบโทรมาตร

หน้าหลัก > ระบบโทรมาตร

ชื่อสถานี ข้อมูลล่าสุด ปริมาณฝน
15 นาที
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
PH SAL
กรัม/ลิตร
DO
ppm
TEMP
C
DOOR UNDER VOLT SURGE
ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ) 23/09/2018 13:45 0.000 0.097 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านสองพี่น้อง 23/09/2018 13:45 0.000 -0.029 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ) 23/09/2018 13:45 0.000 0.020 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านปากแพรก 23/09/2018 13:45 0.000 -0.008 7.120 0.035 6.530 28.730 ปิด ปกติ ปกติ
อำเภอหัวไทร 23/09/2018 13:45 0.000 -0.248 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ) 23/09/2018 13:45 0.000 0.048 6.570 0.170 0.060 28.680 ปิด ปกติ ปกติ
คลองชะเมา 23/09/2018 13:45 0.000 0.214 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ) 23/09/2018 13:45 0.000 22.280 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ) 23/09/2018 13:45 0.000 0.165 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านตูล 23/09/2018 13:45 0.000 -0.120 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ) 23/09/2018 13:30 0.000 21.450 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านปากนคร 23/09/2018 13:30 0.000 0.176 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านการะเกด 23/09/2018 13:30 0.000 0.087 7.070 0.000 4.200 30.080 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ) 23/09/2018 13:30 0.000 -0.930 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
เทศบาลปากพนัง 23/09/2018 13:30 0.000 0.085 7.690 22.750 1.110 29.780 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ) 23/09/2018 13:30 0.000 -0.027 - - - - ปิด ปกติ ปกติ

Back to Top