ระบบโทรมาตร

หน้าหลัก > ระบบโทรมาตร

ชื่อสถานี ข้อมูลล่าสุด ปริมาณฝน
15 นาที
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
PH SAL
กรัม/ลิตร
DO
ppm
TEMP
C
DOOR UNDER VOLT SURGE
ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ) 23/01/2019 04:15 0.000 0.237 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านสองพี่น้อง 23/01/2019 04:15 0.000 0.265 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ) 23/01/2019 04:15 0.000 0.311 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านปากแพรก 23/01/2019 04:15 0.000 0.337 6.780 0.230 0.420 28.120 ปิด ปกติ ปกติ
อำเภอหัวไทร 23/01/2019 04:15 0.000 -0.063 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ) 23/01/2019 04:15 0.000 0.353 6.430 0.040 0.000 28.160 ปิด ปกติ ปกติ
คลองชะเมา 23/01/2019 04:15 0.000 1.094 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ) 23/01/2019 04:15 0.000 21.440 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ) 23/01/2019 04:15 0.000 0.469 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านตูล 23/01/2019 04:15 0.000 0.402 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ) 23/01/2019 04:15 0.000 21.530 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านปากนคร 23/01/2019 04:15 0.000 0.036 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านการะเกด 23/01/2019 04:15 0.000 0.413 14.000 0.000 0.580 28.380 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ) 23/01/2019 04:15 0.000 -0.779 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
เทศบาลปากพนัง 23/01/2019 04:15 0.000 0.217 6.280 4.690 0.120 28.620 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ) 23/01/2019 04:15 0.000 0.310 - - - - ปิด ปกติ ปกติ

Back to Top