ระบบโทรมาตร

หน้าหลัก > ระบบโทรมาตร

ชื่อสถานี ข้อมูลล่าสุด ปริมาณฝน
15 นาที
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
PH SAL
กรัม/ลิตร
DO
ppm
TEMP
C
DOOR UNDER VOLT SURGE
ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ) 21/07/2018 22:00 0.000 0.067 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านสองพี่น้อง 21/07/2018 22:00 0.000 0.211 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ) 21/07/2018 22:00 0.000 0.236 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านปากแพรก 21/07/2018 22:00 0.000 0.242 7.350 0.000 6.600 28.560 ปิด ปกติ ปกติ
อำเภอหัวไทร 21/07/2018 22:00 0.000 -0.348 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ) 21/07/2018 22:00 0.000 0.248 14.000 0.260 1.670 29.910 ปิด ปกติ ปกติ
คลองชะเมา 21/07/2018 22:00 0.000 0.344 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ) 21/07/2018 22:00 0.000 22.330 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ) 21/07/2018 22:00 0.000 0.375 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านตูล 21/07/2018 22:00 0.000 0.100 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ) 21/07/2018 22:00 0.000 21.560 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านปากนคร 21/07/2018 22:00 0.000 0.056 - - - - ปิด ผิดปกติ ปกติ
บ้านการะเกด 21/07/2018 22:00 0.000 0.277 6.470 0.000 3.010 29.920 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ) 21/07/2018 22:00 0.000 -0.826 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
เทศบาลปากพนัง 21/07/2018 22:00 0.000 0.105 7.800 21.390 20.000 50.000 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ) 21/07/2018 22:00 0.000 0.183 - - - - ปิด ปกติ ปกติ

Back to Top